Algemene Voorwaarden

 

J. Deli's is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de afnemers van de hapjes van J. Deli's.

 

Laatst gewijzigd: 01-01-2015

 

Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@jdelis.nl.

 

Algemene voorwaarden van J. Deli's, gevestigd te Den Haag aan de Wantsnijdersgaarde 419.

J. Deli's stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

1a. Deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J. Deli's, hierna te noemen: “Ondernemer”, en een “Afnemer” waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1b. Onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die bij J. Deli’s diensten en/of het producten afneemt en een overeenkomst op afstand aangaat met Ondernemer.

1c. De opdracht van de Afnemer geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d. Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e. Op overeenkomsten aangegaan door J. Deli's zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van afnemers van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1f. J.Deli’s is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2a. Alle aanbiedingen van J. Deli's zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens van een opdracht, dan wel zodra J. Deli’s is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

2c. Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2d. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Prijzen.

3a. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

3b. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3c. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelhoeveelheid van 50 stuks (1 doos), tenzij anders overeengekomen in separate afspraken. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

Artikel 4: Bestellingen

De Afnemer kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.jdelis.nl. Bestellingen dienen tenminste 5 dagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. Spoedbestellingen kunnen 1 of 2 dagen voorafgaande aan de afleverdatum worden geplaatst. Hierbij kan de Ondernemer een extra toeslag vragen. 
Bestellingen groter dan 250 stuks per hapje dienen 10 dagen voorafgaand aan de afleverdatum geplaatst te worden. J. Deli’s kan niet garanderen dat bestellingen groter dan 250 stuks per hapjes die korter dan 10 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De Afnemer wordt hierover telefonisch of per e-mail benaderd.

Artikel 5: Bezorging

5a. J. Deli’s levert het gehele jaar door. J. Deli’s behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feest-/vakantiedagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de Afnemer een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

5b. Hoewel J. Deli’s zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor J. Deli’s de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5c. De hapjes worden afgeleverd op de bestemde locatie. J. Deli’s is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De Afnemer blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

5d. Bezorgkosten: J. Deli’s berekent op een online bestelling een vast bezorgbedrag van €5,00 excl. btw bij bezorging in Regio Den Haag (Den Haag, Rijswijk, Wateringen en Voorburg/Leidschendam). Bij bezorging buiten de eerder genoemde gemeenten komt een km-prijs van 0,40 eurocent bij vanaf de vestiging J. Deli’s tot aan het afleveradres. De afstand wordt bepaald via de ANWB routeplanner, kortste route.

Artikel 6: Betaling

6a. Via de website van J. Deli’s kunt u uw bestelling plaatsen. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de Afnemer een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan.

6b. De Afnemer heeft nimmer een retentierecht tegenover J. Deli’s.

6c. J. Deli’s is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

6d. Afnemer is gehouden facturen van J. Deli’s te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen na aflevering, tenzij anders overeengekomen. Indien de Afnemer niet binnen bedoelde termijn betaalt, is Afnemer van rechtswege in verzuim.

6e. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ondernemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Annuleringen

Voorafgaand aan de afleverdatum kan de Afnemer annuleren. Tot 9 dagen voorafgaand aan de afleverdatum is annuleren kosteloos, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is de Afnemer gehouden aan J. Deli’s alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverlet het recht van J. Deli’s op vergoeding van winstderving en overige schade.

 Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende producten of diensten van J. Deli’s in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:

2 dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%

5 dagen tot 2 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%

9 dagen tot 5 dagen voor de dag(en) van uitvoeren 25%

Dit geldt ook voor bestellingen geplaatst korter dan 10 dagen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8a. J. Deli’s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata van een opdracht. Nadat de Afnemer een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de Afnemer per email een bevestiging aangaande: de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de Afnemer zich conformeert.

8b. J. Deli’s is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

- daden of nalatigheden van de Afnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege Afnemer te werk zijn gesteld;

- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

- handelingen of nalatigheid van J. Deli’s, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

8c. J. Deli’s is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

8d. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8e. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden;

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8f. J. Deli’s is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

8g. J. Deli’s is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van Afnemer of derden, die J. Deli’s onder zich heeft.

Artikel 9: Klachten

9a. Afnemer is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan J. Deli’s te melden, doch uiterlijk binnen 2 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van J. Deli’s juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. J. Deli’s is niet tot verdere schadevergoeding verplicht. U kunt klachten melden aan info@jdelis.nl.

9b. Reclames geven de Afnemer geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 10: Ontbinding

Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met J. Deli’s gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft J. Deli’s het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van J. Deli’s, zonder dat J. Deli’s tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke J. Deli’s ten laste van de Afnemer heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Overmacht

11a. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto`s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van J. Deli’s.

11b. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11c. Indien Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12        Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken in de macht van de Afnemer worden gebracht.

Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal J. Deli’s en Afnemer met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Artikel 14: Uitstraling

Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

Artikel 15: Privacy

Gegevens van de Afnemer zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Artikel 16: Privacy statement

J. Deli’s gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. J. Deli’s houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Artikel 17: Beeldmateriaal

J.Deli’s maakt gebruik van eigen foto’s. Het is daarom verboden om foto’s van J.Deli’s zonder toestemming te gebruiken voor eigen toepassingen.

Artikel 18. Intellectueel eigendomsrecht

J. Deli’s is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van J. Deli’s enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@jdelis.nl en een aanvraag daartoe indienen.

 

J. Deli’s, alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.